Polityka prywatności

UNI-TRUCK Sp. z o.o. – Autoryzowany dealer Iveco, Fiat i Piaggio

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

wersja obowiązująca od 01.05.2018r.

Ochrona sfery prywatności użytkowników strony uni-truck.eu, w szczególności ochrony danych osobowych, jest aspektem, do którego przykładamy wielką wagę. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Poniżej opisane zostały zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.uni-truck.eu/ 

Definicje

  • Serwis – serwis internetowy UNI-TRUCK – Autoryzowany dealer Iveco, Fiat i Piaggio, znajdujący się pod adresem internetowym www.uni-truck.eu, stanowiący własność „UNI-TRUCK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, adres: al. Zjednoczenia 128, 65-120 Zielona Góra,
  • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu,
  • Administrator – podmiot prowadzący Serwis, tj. UNI-TRUCK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, adres: al. Zjednoczenia 128, 65-120 Zielona Góra, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000022334, NIP: 9291234953, REGON: 970553417,
  • Subskrybent newslettera – Użytkownik, który zamówi w Serwisie usługę Newsletter.

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest UNI-TRUCK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, adres: al. Zjednoczenia 128, 65-120 Zielona Góra, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000022334, NIP: 9291234953, REGON: 970553417, daneosobowe@uni-truck.eu.

Zbieranie danych osobowych i informacji

1. W odniesieniu do Użytkowników Serwisu Administrator przetwarza IP oraz dane z plików cookies. Jeżeli informacje te, w zestawieniu z innymi danymi, będą stanowiły informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, należy wówczas uznać, że Administrator przetwarza dane osobowe takiej osoby fizycznej.

2. Niezależnie od danych wskazanych w ust. 1 powyżej, Administrator przetwarza:

     1. w odniesieniu do Użytkowników, którzy skorzystają z dostępnych w Serwisie formularzy kontaktowych – dane osobowe podane przez Użytkownika, w szczególności: imię, nazwisko, numeru telefonu, adresu e-mail, NIP przedsiębiorstwa, które reprezentuje lub inne dane kontaktowe,
     2. w odniesieniu do Subskrybentów newslettera – podane przez Subskrybenta imię i nazwisko oraz adres e- mail;

3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale może być niezbędne do skorzystania przez Użytkownika z wybranych funkcjonalności Serwisu. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe przekazane Administratorowi są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są:
    1. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celu udostępnienia Użytkownikowi konkretnych informacji lub usług, a także do utrzymywania kontaktu z Użytkownikami; w szczególności dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie,

    2. w zakresie i celu niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub partnerów Administratora, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności do celów marketingu bezpośredniego,
        3. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika, w tym zgodą wyrażoną podczas zapisu na newsletter.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy prawa obligują do retencji danych.

4. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą być partnerzy Administratora, tj. FCA Poland S.A., Iveco Poland Sp. z o.o., Piaggio & C. S.p.A. oraz Moto-Partner sp. z o.o.

5. W związku z funkcjonowaniem Serwisu Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom w celach związanych z obsługą Serwisu, a także – zgodnie z wyrażoną przez Użytkownika zgodą – w związku z wykonaniem zadań reklamowych, przy czym podmioty te nie będą uprawnione do używania danych Użytkowników we własnym zakresie, ani powierzania ich dalszym osobom.

7. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy publiczne do ujawnienia danych osobowych Użytkowników, w tym adresu IP.

8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie albo do momentu zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego, chyba że wcześniej Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania, zależnie od tego, jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

9. W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez innych administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecane jest, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu UNI-TRUCK – Autoryzowany dealer Iveco i Fiat.

10. Dane osobowe Użytkowników zbierane za pośrednictwem Serwisu mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze Administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u Administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez Administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.

Uprawnienia osób, których dotyczą dane osobowe

1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora:
     1. dostępu do dotyczących go danych osobowych,
     2. sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
     3. usunięcia dotyczących go danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
     4. przenoszenia danych.

2. Użytkownik ma prawo do:
   1. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie wcześniej,
     2. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika,
     3. wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
   4. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.

Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter, pisząc na adres daneosobowe@uni-truck.eu, lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, klikając link umieszczony w stopce każdego maila z newsletterem np.: „Jeśli nie chcesz od nas otrzymywać tego typu korespondencji kliknij TUTAJ.

Rodzaje stosowanych plików cookies

 

1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
       2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu,
       3. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań

3. Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?

Tak, korzystając ze Stron Uni-Truck możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z Uni-Truck podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, CallPage, Chat Live, doubleclick.net. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

       1. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
    2. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
    3. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

Modyfikowanie ustawień dotyczących cookies

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

INTERNET EXPLORER

W wyszukiwarce Internet Explorer kliknąć :

1. "Narzędzia"
2. "Opcje internetowe"
3. "Blokuj wszystkie cookies"

GOOGLE CHROME

W wyszukiwarce Google Chrome kliknąć :

1. "Menu Chrome" w prawym górnym rogu
2. "Ustawienia"
3. "Pokaż ustawienia zaawansowane"
4. "Ustawienia treści" w sekcji prywatność
5. "Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm"

FIREFOX

W wyszukiwarce Firefox kliknąć :

1. "Narzędzia"
2. "Opcje"
3. "Prywatność"
4. Z listy Program Firefox "Będzie używał ustawień użytkownika"
5. Wybrać odpowiednią opcję

OPERA

W wyszukiwarce Opera kliknąć:

1. "Ustawienia"
2. "Preferencje"
3. "Zaawansowane"
4. "Ciasteczka"
5. Wybrać odpowiednią opcję

SAFARI

W wyszukiwarce Safari kliknąć:

1. "Ustawienia" w prawym górnym rogu
2. "Preferencje"
3. "Prywatność"
4. Wybrać odpowiednią opcję

TELEFONY KOMÓRKOWE

Telefony komórkowe - otwórz Internet, wybierz "Ustawienia", "Prywatność" i przejdź do ustawień cookies.

Blokowanie plików cookies zwiększa poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale niestety może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn i dostępnością niektórych usług (funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu).

Profilowanie

1. W celu dostarczenia Użytkownikom usług dopasowanych do indywidualnych preferencji Użytkownika, Administrator dokonuje profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji, dokonywanego na podstawie danych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu). Administrator dokonuje profilowania na podstawie aktywności Użytkownika w Serwisie i poza Serwisem, przy wykorzystaniu plików cookies.

2. Profilowanie ma na celu:
    1. dostarczanie Użytkownikom treści odpowiadających jego zainteresowaniom, poprzez dopasowanie widoku strony i tematyki wyświetlanych treści merytorycznych i reklamowych do preferencji Użytkownika.
       2. zapewnienie większego bezpieczeństwa usług, w tym poprzez wykrywanie botów, oszustw i nadużyć,
       3. umożliwienie udoskonalania usług oraz tworzenia nowych produktów i funkcjonalności Serwisu.

3. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika przy pomocy profilowania w celu przedstawienia oferty marketingowej dopasowanej do indywidualnych preferencji Użytkownika

Skontaktuj się z nami